پروژه های کارا المان پلیمر

پروژه برج بین المللی تهران – کانال آبرو استخر

کانال

پروژه ارگ تجاری تجریش – نمای قوسی طبقه منفی 2

نما
پروژه ارگ تجاری تجریش – کاور ستون های گرد

پروژه ارگ تجاری تجریش – کاور ستون های گرد

کاور ستون
پروژه ارگ تجاری تجریش - کاور ستون چهار گوش

پروژه ارگ تجاری تجریش – کاور ستون چهار گوش

کاور ستون

پروژه ارگ تجاری تجریش – پوشش دیواره های ووید

دیوار

طراحی و تولید 8 دهانه طاق گنبد با کاربندی سنتی پروژه بندرعباس

طاق و سقف

تولید و اجرای طاق گنبد سنتی بازار تهران

طاق و سقف
فهرست